Ekologiskt ? Till vilken nytta ?

12.05.2019

Ekologiska livsmedel är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och inget handelsgödsel. Djuren tas om hand på ett etiskt och naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet.
Fem skäl till att välja ekologiskt
Man brukar tala om fem viktiga skäl till att välja ekologiskt, dessa är:
1. Miljö
2. Hälsa
3. Etik
4. Kvalité
5. GMO-fritt
1. Miljö
Miljön påverkas positivt av ett ekologiskt lantbruk. Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel gör att den biologiska mångfalden gynnas. Fler fåglar, insekter och växter trivs i och på de ekologiska jordarna. Naturligt gödsel från gårdens djur, kompost eller gröngödsling med kvävefixerande baljväxter tar tillvara de naturliga resurserna på gården.
Handelsgödsel är tabu. Kvävet (N) i handelsgödsel är energikrävande att tillverka, det går åt mycket olja i framställningsprocessen. Fosfor (P) är en ändlig resurs som tillför giftigt kadmium till våra åkrar. Kadmium anrikas i jorden, tas upp av växterna och hamnar slutligen på våra tallrikar.
2. Hälsa
Frånvaron av tillsatser såsom icke naturliga aromer, färgämnen och konserveringsmedel i den ekologiska maten känns sunt. Att inga kemiska bekämpningsmedel har tillförts känns ännu bättre, liksom att den fattiga lantarbetaren i främmande land slipper utsättas för giftiga kemikalier i sitt dagliga arbete.
Rester av kemiska bekämpningsmedel finns i vårt grundvatten, vattentäkter, sjöar, vattendrag och det regnar ner över oss via nederbörden. Rester av kemiska medel finns i våra barns urin, i vårt blodomlopp och det stör vår förmåga att fortplanta oss. Vad vet vi egentligen om hur detta påverkar vår hälsa på lång sikt? Vi använder 100 000 olika kemikalier i EU men känner bara till följdverkningar hos ett 50-tal av dessa.
3. Etik
Vi har en djurskyddslag som skyddar våra husdjur bättre än något annat land i EU. På en ekologisk gård ställs ytterligare krav och djuren har det ännu bättre. Djuren får komma ut. Grisarna får gå fritt och böka efter godsaker i jorden. Hönorna kan picka daggmask och bada sandbad. Kalven får dia sin mamma de första dagarna och tillgodogöra sig den nyttiga råmjölken som de så väl behöver.
Djur som står trångt i mörka stallar blir stressade och mår dåligt. Stressade djur blir lätt sjuka och måste behandlas med t.ex. antibiotika. Långa transporter till slakterier eller andra gårdar kan vara mycket plågsamt för djuren då det kan vara både trångt och varmt.
4. Kvalitet
Ekologiska livsmedel har producerats på etiska värdegrunder och ett uthålligt sätt för miljön. Det gör att det känns bra att äta en ekologisk produkt, kanske så bra att det t.o.m. smakar bättre. Tomater som får stå i naturlig jord och med naturligt gödsel växer långsammare och blir sötare i smaken. Det beror på att torrsubstanshalten är högre i ekotomaten och smaken blir mer koncentrerad. Ett KRAV-märke kan påverka så, att köttet smakar bättre, enbart på grund av vetskapen om att grisen har haft det alldeles särskilt bra.
Konserveringsmedel gör att sylt och saft kan stå i skafferiet utan att åldras, praktiskt men kanske inte så trevligt. Nitrit i kött och chark ger röd fin färg och förlängd hållbarhet. Nitrit håller också den giftiga botulinusbakterien borta men nitrit anses å andra sidan vara cancerframkallande på lång sikt. Konserveringsmedel ger överaktiva barn liksom flera av de vanligaste färgämnena som finns i våra livsmedel.
5. GMO-fritt
Det ekologiska lantbruket säger nej till GMO som en försiktighetsprincip tills man vet mer om följderna för natur och miljö. Vill du undvika genmodifierad mat ska du handla ekologiskt, det är garanterat fritt från GMO!
Genmodifierade jordbruksprodukter ökar på marknaden. Sojafoder till nötboskap är ofta genmodifierat liksom majsprodukter till såväl djurfoder som konsumentmarknaden.
Det blir allt svårare att undvika GMO i den mat vi äter.
Fakta om GMO
GMO-Genmodifierade organismer
Det är just likheter i uppbyggnaden av arvsmassa som gör att det går att flytta gener från en organism till en annan. Överflyttningen görs med genteknik och resultatet blir en genetiskt modifierad organism (GMO). Med hjälp av genteknik kan organismens arvsanlag förändras på ett sätt som naturen själv inte skulle kunna åstadkomma.
Vad används genteknik till i livsmedelsproduktionen?
Genmodifiering ger egenskaper som påverkar grödan eller odlingen. Till exempel kan sojabönor få en gen från en specifik mikroorganism som ger ökad motståndskraft mot ogräsmedel. Och potatis kan få förmågan att själv alstra ett biologiskt insektsgift som dödar skadeinsekter. I USA har det funnits tomater sedan 1994 som inte mjuknar så fort, eftersom en gen som påverkar mognadsprocessen har vänts bak och fram och därmed stängts av.